GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi

  GAP BÖLGESİ TURİZM ODAKLI TANITIM VE MARKALAŞMA PROJESİ

  Projenin Amacı: Bütüncül bir yaklaşımla Bölge’nin kültürel mirasını korumak, koruma-kullanma dengesi gözetilerek turizm odaklı değerlendirmek, istihdam ve turizm gelirlerinin artışını sağlamak, turizm hareketlerinin daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir biçimde devamlılığını sağlamak üzere tanıtım ve markalaşma çalışmalarını gerçekleştirmek Proje’nin amacını oluşturmaktadır.

  Projenin Kapsamı: GAP Bölgesi’nde kültür ve turizme yönelik yürütülen çalışmaların sağlıklı ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak İl ölçeğinde değil, Bölge ölçeğinde yürütülmesini sağlamak, İlgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, Bölge ölçeğinde turizm çekim merkezleri oluşturmak, GAP Bölgesi turizmini çeşitlendirmek, alternatif turizm alanları oluşturmak, kültür, inanç turizminin yanı sıra diğer turizm türlerinin de tanıtılmasını sağlamak, “Markalaşma” çalışmalarını başlatarak Bölge’nin turizm gelirlerini artırmak ve turizm odaklı istihdam alanları oluşturmak Projenin kapsamını oluşturmaktadır.

  Mevcut Durum: GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi Başkanlığımızca iki alt başlık altında yürütülmekte olup, bu kapsamda yürütülen çalışmalar aşağıda yer almaktadır:

  • GAP Bölgesi Tanıtım ve Marka Ofisi

   GAP İdaresi Başkanlığınca hazırlatılmış olan GAP Bölgesi Turizm Master Planı Plan Kararlarından birini de;  GAP Bölgesi’nin bir bütün olarak tanıtılması yerine, kültür ve turizm açısından önemli illerin ve yerleşimlerin öne çıkartılarak kendilerini markalaştıracak tanıtım politikalarının oluşturulması ve izlenmesi, bütüncül bir yaklaşımla Bölge’nin kültürel mirasının korunması, koruma-kullanma dengesi gözetilerek turizm odaklı değerlendirilmesi, istihdam ve turizm gelirlerinin artırılması, turizm hareketlerinin daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamlılığının sağlanması oluşturmuştur. Bu kapsamda, GAP İdaresi Başkanlığınca söz konusu Proje başlatılmıştır.

   Ofis aracılığı ile Tanıtım ve Markalaşma Eylem Planı’nın hazırlanması, turizm destinasyonlarının oluşturulması,  turizm paydaşlarının organize edilmesi, Bölge turizm çeşitlerinin paketlenmesi, turizm çeşitlerinin seyahat acentelerine pazarlanması, GAP İlleri turizm tanıtım çalışmaları ve tanıtım materyallerinin hazırlanması, GAP Bölgesi dijital kent sistemi ve web portalinin oluşturulması, GAP Bölgesi’ne Ofis aracılığı ile profesyonel hizmet verilmesi öngörülmüştür.

  Bu bağlamda, GAP İdaresi Başkanlığınca, Hizmet Alımı Açık İhale yapılarak, Şanlıurfa’da “Tanıtım ve Marka Ofisi” kurulmuştur. Ofis’te; bir Proje Koordinatörü, bir marka uzmanı, iki adet turizm pazarlamacısı, bir adet şehir ve bölge plancısı, bir web tasarımcısı, iki asistan, bir ofis sekreteri,  bir ofis elemanı ve bir ulaşım ve destek elemanı istihdam edilmektedir.

  Ofis’te görev alan teknik personel tarafından öncelikle GAP Bölgesi’nin turizm alanında markalaşması, tanıtımı, turizm hareketlerinin artırılması, ulusal ve uluslararası rekabet yönünden güçlendirilmesine yönelik bir yol haritası (Eylem Planı) ve yönetim planı hazırlanarak, tanıtım ve markalaşmaya yönelik hedef ve eylemler belirlenmiş, stratejiler oluşturulmuştur. Söz konusu Plan GAP İdaresi Başkanlığınca uygun görülmüş olup, bu doğrultuda, katılımcı bir yaklaşımla uygulamaya yönelik çalışmalara başlanmıştır.
  Bu bağlamda, eylem planında yer alan hedef, eylem ve alt eylemler kapsamında;

  1. GAP Tanıtım ve Markalaşma Ofisi’nin kurumsal kimliğinin oluşturulmasına yönelik www.gapmarka.com adlı internet sitesi alınmıştır. Site yayımlanma aşamasındadır.
  2. Markanın logosunun ve mottolarının oluşturulmasına yönelik teknik şartname hazırlanmış olup, GAP İdaresi tarafından Hizmet Alımı İhalesi yapılmıştır. Çalışmaların 03/08/2015-01/12/2015 tarihleri arasında tamamlanması öngörülmektedir. Bu ihalenin içeriğini “marka logosu, mottolar, iletişim stratejisi ve web sayfalarının şablon tasarımı tavsiyeleri” oluşturmaktadır. 
  3. İnteraktif harita altyapısı ile entegre çalışacak olan Web portali için, Dünya Avrupa ve Ülkemizde iyi örnek uygulamaları ve benzer turizm tanıtım siteleri incelenerek web sitesi ile ilgili tüm altlıklar belirlenmiş, veri giriş formları hazırlanarak digital veri girişleri yapılmaya başlanmıştır. Mayıs 2015 tarihinde Şanlıurfa ve Mardin İllerinin digital veri girişleri tamamlanmış olup, söz konusu çalışmalar diğer İller için devam etmektedir. Digital veriler; yeme-içme, konaklama, ulaşım, outdoor eğlence, tarih-kültür, şehir bilgi-alışveriş başlıklarından oluşmaktadır. Ayrıca bazı veriler poligon olarak girilecektir.31 Mayıs 2015 itibarı ile Şanlıurfa ve Mardin’in il bazında dijital veri girişleri tamamlanmıştır. Temmuz 2015 itibarı ile Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Kilis veri girişlerinin %95’i tamamlanmıştır. Ağustos 2015 de eksik olan veri girişleri ile Siirt, Şırnak ve Batman’ın veri girişi tamamlanmaya çalışılacaktır.

   Toplamda;

   – Yeme –içme katmanında 182 nokta,
   – Ulaşım katmanında 18 nokta,
   – Tarih-kültür katmanında 347 nokta,
   – Tarihi çarşı katmanında 31 nokta,
   – Şehir bilgi-alışveriş katmanında 199 nokta,
   – Outdoor katmanında 41 nokta,
   – Konaklama katmanında 135 nokta,
   – Eğlence katmanında 50 nokta

   olmak üzere toplam nokta yerinde birebir ziyaret edilerek girilmiştir. Poligonlarla (55 nokta) birlikte bu sayı 1058’e ulaşmıştır.

   Portal: Proje ekibi tarafından iskeleti hazırlanan portalin, dinamik hale getirilmesi, modüllerinin yazılması ve bileşenlerinin geliştirilmesi için hazırlanan teknik şartname doğrultusunda İdare tarafından Hizmet Alımı İhalesi yapılmıştır. Faaliyetin 03/08/2015 – 02/11/2015 tarihleri arasında tamamlanması öngörülmektedir. 

  4. Digital veri toplama çalışmaları sırasında; bölgelendirme çalışması ve alt marka değerlerinin belirlenmesi, tematik rotaların ve paket turların oluşturulması, özel sektöre örnek olacak deneysel atölyelerin planlanması çalışmaları da yürütülmektedir.
  • Yönetim Planlarının Hazırlanması

  Proje ile öncelikle Bölge’de kültür ve turizm açısından önemli yerleşimlere yönelik “Yönetim Planları”nın hazırlanarak uygulanmasının sağlanması, belirlenen yerlerin turizm çekim merkezi haline getirilerek, bütüncül bir yaklaşımla bağlı bulunduğu İl’in tanıtım ve markalaşmasının da sağlanması öngörülmüştür.

  Yönetim Planlarının hazırlanmasında 10. Kalkınma Planı’nda belirtilen; turizm türlerinin bütüncül bir şekilde ele alınarak “Varış Noktası Yönetimi” kapsamında yeni projelerin hayata geçirilmesi” temel amaç ve hedefleri önemli rol oynamıştır.

  Bu doğrultuda, İller Bankası ve Başkanlığımız arasında; 08.10.2013 tarihinde imzalanan “Turizm Amaçlı İşbirliği Protokolü” kapsamında Harran (Şanlıurfa) ve Savur (Mardin) yerleşimlerinin yönetim planlarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün alan yönetimi sınırlarını belirlemesinden sonra, İller Bankası tarafından ihaleleri sonuçlandırılmış ve müellif firma tarafından çalışmalara Eylül 2014 tarihi itibariyle başlanmıştır.

  Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 25.04.2014 tarih ve 70765 sayılı Makam Olur il belirlenen yönetim alanı sınırı ve bağlantı noktaları aşağıda yer almaktadır:

  • Harran yönetim alanı sınırı (bağlantı noktası; Han-El Ba’rür Kervansarayı, Şuayb Antik Kenti, Soğmatar Antik Kenti, Bazda Mağaraları, Senem Mağarası ve Çimdin Kalesi)
  • Savur yönetim alanı sınırı (bağlantı noktası; Dereiçi Köyü)

  Proje’nin süresi bir yıl olup, “Genel Değerlendirme”, “Sentez ve Taslak Yönetim Planlarının Hazırlanması”, “Hazırlanan Taslak Yönetim Planının Değerlendirilmesi, Onaylanması ve Teslimi” olmak üzere 3 etap halinde gerçekleştirilecektir:

  I.Etap çalışmaları kapsamında;   30 Eylül’de Savur’da 1 Ekim’de Harran’da ilgili tarafların katılımı ile yapılan toplantıda; Proje hakkında bilgi verilerek, Alan Başkanının belirlenmesine yönelik ön çalışmalar gerçekleştirilmiş, ilgili Belediyeler tarafından her iki yerleşim yeri için de Alan Başkanları belirlenmiştir. Paydaş analizi, mevcut durum, katılımcı toplantılarla durum değerlendirme ve alan çalışmaları firmaca yapılmıştır. 3-4 Aralık 2014 tarihinde, İller Bankası ve GAP İdaresi yetkililerinin katılımı ile Şanlıurfa ve Savur’da çalıştay düzenlenerek, sorunlar, çözüm önerileri ve vizyon belirleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir

  I.Etap çalışmalarının tamamlanması ve ilgili taraflarca uygun görüşmesinden sonra II. Etap çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda; genel bilgilendirme ile vizyon, hedef, alt hedef ve faaliyetlerin katılımcı bir yaklaşımla belirlenmesine yönelik, 16-17 Haziran 2015 tarihinde Harran’da bir Çalıştay düzenlenmiştir.

  Güncelleme Tarihi: 14.09.2015