GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi


  Eylemler

  Alt Eylemler

  HEDEF: Güneydoğu Anadolu’nun “galaksi” kavramı olarak, 2 Tarihsel Kültürel Peyzaj Odağı ve beş marka şehirde odaklanan ve her bir GAP İlinin markasını bünyesine alan, bir marka olarak, tanımlamak, yönetim ve iletişim modeline karar vermek

  Eylem 1a: GAP
  Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda Tanıtım ve Markalaşma
  Ofisi teknik personeli tarafından paydaşlarla arama / paylaşma /
  müzakere toplantılarının yapılarak, Bölgenin tanıtım ürünü olarak
  kurumsal kimliğini ve logosunu belirlemek, marka çalışmasını
  nihayetlendirmek

   GAP Tanıtım ve markalaşma Ofisinin kurumsal kimliğinin oluşturulması

   Markanın logosunun ve mottolarının oluşturulması

  Eylem 1b: Markalaşma,
  tanıtım ve yönetim stratejisi (markanın Bölge, ulusal ve uluslararası
  düzeyde bilinirliğini / görünürlüğünü arttırmak) oluşturmak

   Markalaşma, tanıtım ve yönetim stratejisinin oluşturulması 

   Strateji belgesinin tüm paydaşlarla paylaşılması

   Markanın ürünlerde nasıl kullanılacağına ilişkin yol haritasının belirlenmesi

  Eylem 1c: Bölge
  tanıtımı için WEB portalı oluşturmak

   WEB için isterler hazırlanması, yurtdışı muadil uygulamaların incelenmesi

   WEB için ihtiyaçların belirlenmesi, içerik formlarının oluşturulması, portal
  özelliklerinin belirlenmesi, portal mimarisinin belirlenmesi, güvenlik
  tedbirlerinin belirlenmesi

  –  Interaktif mobil uygulamalar için ihale şartnamesinin belirlenmesi

   WEB portalının oluşturulması, yönetimi ve içerik girilmesi, WEB için hit raporlama ve çıktıları

  HEDEF: Güneydoğu Anadolu ve illeri markasının devamını sağlayacak yönetim mekanizmalarını kurmak, yönlendirmek ve devamlılığını sağlamak

  Eylem 1a: Turizm
  paydaşlarının organize edilmesi, diğer bir deyişle markalaşma, tanıtım
  ve yönetim stratejisi gerçekleştirmek üzere başta marka kentler olmak
  üzere GAP illerinde “Turizm Destinasyon Platformları” oluşumlarını ve
  koordinasyonunu sağlamak 

   Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa’da Turizm Platformlarının
  oluşturulması ve/veya etkin hale getirilmesi
   Turizm platformlarının kapasitelerinin geliştirilmesine (turizm vizyonu, kültürel mirasta koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi vb) yönelik çalıştaylar ve yurt dışı teknik geziler ve eğitimler

   Turizm platformları aracılığıyla proje envanterinin ve proje havuzunun
  hazırlanması

   Turizm platformu ile eylem planının gerçekleşmesini sağlayacak faaliyetlerin
  desteklenmesi, organizasyonu, koordinasyonu ve izlenmesi

   Platformlar arası iletişimin sağlanması

   Platformlar aracılığı ile “marka”nın yaygınlaştırılması ve sahipliliğinin
  arttırılması

  HEDEF: Turizm yatırımlarının, üstünde karara varılmış Bölge markası ve odaklarına, marka şehirlere yönelmesini sağlamak üzere destinasyonların içeriğini ortaya çıkarma, çekim merkezlerinin fizibilite çalışmalarını tamamlama, rota ve güzergahları detaylandırma çalışmalarını sonuçlandırmak; üzerinde karara varılmış yeni turizm destinasyonlarının, rota ve güzergahların sektörle birlikte uygulamaya geçirilmesini sağlamak

  Eylem 1a: Fırat
  ve Dicle Tarihsel Kültürel Peyzaj Odağını, Çek Dağıt Stratejisinin
  merkezleri olarak ele almak, bu kentlerin tarihi merkezleri ve
  çevrelerinde örülen rotaları ve birbirleriyle ilişkilerini ortaya
  çıkarmak; ana destinasyon noktaları belirlemek; tematik rotalar
  oluşturmak ve bunlara ilişkin nihai yatırım kararları vermek

   Bölgelendirme çalışması ve alt marka değerlerinin belirlenmesi

   Tematik Rotaların Oluşturulması

   Markaşehirlerden bölgeye, bölgeden marka şehirlere paket turların ouşturulması

   

  HEDEF: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kendine özgün değerlerinin farkına varmış, merak
  ederek deneyimlemeye gelen ziyaretçinin sayısını ve harcamaları arttırarak Bölgenin turizm gelirini yükseltmek; Bölgedeki herkesin ve her yerin turizmden faydalanmasını sağlamak için, belirlenen turizm destinasyonlarındaki hizmet kalitesini, yorumlama, sunum, ilişkilendirme, bilgilendirme, kapasitelerini geliştirmek

  Eylem 1a: Nihai
  yatırım kararları vermek: Belirlenen destinasyon merkezleri, rotalar ve
  marka şehirlerde önceliklendirmeler yapılarak belirlenen alan / sit /
  kentlerde turizm fiziki altyapısını iyileştirmek 

   Adıyaman (Fırat Tarihsel Kültürel Peyzaj Odağı Destinasyonu ve Marka Kent
  Adıyaman- Gaziantep (Fırat Tarihsel Kültürel Peyzaj Odağı Destinasyonu
  ve Marka kent Gaziantep)

  – Şanlıurfa (Fırat Tarihsel Kültürel Peyzaj Odağı Destinasyonu ve Marka Kent Şanlıurfa)

  – Diyarbakır (Dicle Tarihsel Kültürel Peyzaj Odağı Destinasyonu ve Marka Kent Diyarbakır)

  – Mardin (Dicle Tarihsel Kültürel Peyzaj Odağı Destinasyonu ve Marka Kent Mardin)

  –  Pilot Projeler (Hizmet Alımı

  Eylem 1b: Bölge
  turizm ve marka ürünleri için bilgi altlıkları üretmek. 

  – Web için envanter ve haritalama çalışması: (İl turizm haritaları; Kent merkezleri turizm haritaları; Tematik rota haritalar; Gastronomi haritaları; Endemik bitki haritaları; Kuşgözlemciliği + yaban yaşamı haritaları; Genel GAP Turizm Haritası
  (Destinasyonlar + Rotalar), Outdoor haritaları )

  – Oluşturulacak online haritaların yayınlanması için uygun platformun hazırlanması

  Eylem 1c: UNESCO
  DML başvuruları ve geçici liste kararlarını sonuçlandırmaya destek
  olmak; öncelikli olarak UNESCO geçici listesinde yer alan alanların alan
  yönetimi çalışmalarına katkı sunmak (Mardin tarihi kent merkezi,
  Şanlıurfa tarihi kent merkezi, Diyarbakır surları, Harran ve Göbeklitepe) 

   

  Eylem 1d:
  Mevcut müzelerde yeniden yorumlama çalışması yapmak; geçici sergilere
  ağırlık vermek ve GAP Tanıtım ve Markalaşma Ofisi olarak geçici
  sergilerin düzenlenmesinde kolaylaştırıcılık yapmak

  – Öncelikli ören yerlerinde interaktif uygulama yapılması- Müzelerde tematik ve cazip sergileme yapılmasının sağlanması

  -GAP illerindeTürkiye’nin önemli destinasyon noktalarında ve yurt dışında
  geçici sergilerin düzenlenmesi

  Eylem 1e: Bölgeye
  gelen turistin ilgisini arttırmaya yönelik olarak deneysel atölyeler
  düzenlemek, yeni kültürel etkinlikler planlamak, güvenli gıda mekânları
  oluşturmak 

  – Özel sektöre örnek olacak deneysel atölyelerin planlaması- GAP Güvenli Gıda Mekânlarının Oluşturulması

  – GAP Bölgesi için güncellenmiş bir etkinlik takviminin çıkarılması; Eski kültürel
  etkinliklerin güncellenmesi ve Yeni kültürel etkinliklerin düzenlenmesi

  Eylem 1f: Bölge
  turizm sektöründe çeşitliliği ve kapasitenin artırılmasını sağlamak 

  – Turizmde karar vericilere ve sektördeki tüm aktörlere yönelik kapasite artırımı ile ilgili atölye çalışmaları ve teknik gezilerin organize edilmesi  

  -Turizmde konaklamaların çeşitlendirilmesi (ev pansiyonculuğu, eko köyler,hostel, kamping-karavan alanları vb)

  Eylem 1g: Bölgenin
  turizmden daha fazla pay alabilmesi için modern ve satılabilir özgün
  ürün geliştirmek

  – Ünlü bir tasarımcı ile tasarım çalışmaları yapılması, ünlü yüzlerden turizm elçileri belirlenmesi

  Eylem 1h: Turizm
  paket turlarını seyahat acentelerine pazarlamak, ortaya çıkarılan
  rotaların ve destinasyonların bölgesel / ulusal / uluslararası seyahat
  şirketleri tarafından kullanımını sağlamak

  – Ulusal ve uluslararası ölçekte turizm fuarlarına güçlü katılım

  – İzmir, Antalya ve Kapadokya’dan bölgeye turizm köprüsünün kurulması- Seyahat acentelerine lobi, tanıtım ve reklam yapılması

  Eylem 1i: Turizm
  ve ziyaretçi istatistiklerini derlemek için tüm paydaşlarla veri
  toplama, veri akışı ve veri analizi konulu çalıştay düzenleyerek;
  istatistiklerin akışını, ardından düzenli analizini sağlamak ve
  sonuçları yayınlamak

  – Veri toplama, veri akışı ve veri analizi konulu çalıştayın düzenlenmesi, İstatistiklerin akışını ve ardından düzenli analizinin sağlanması, çalıştay sonuçlarının yayınlanması  

  HEDEF: Marka iletişiminin turizm ürünleri pazarlaması ile birlikte ulusal ve uluslararası ölçekte sürdürülmesini sağlamak

  Eylem 51: Markalaşma,
  tanıtım ve yönetim stratejisinin önceliklendirilerek uygulanmasını
  sağlamak 

  – Markanın lansmanının yapılması – Broşürler, kent haritaları, yeni güzergah haritaları, posterler, el ilanları, katoloğ basılı ve online biçiminde hazırlanması, tanıtıcı spot filmlerin yaptırılması 

  – Her ilde kaliteli turizm tanıtım noktalarının oluşturulması 

  -Yerli ve yabancı turistlere yönelik farklı 2 sosyal medya kampanyasının
  tasarlanması ve yürütülmesi

  – Ulusal ve uluslararası düzeyde GAP Markası’nın tanıtımının yapılması için, seyahat acentelerine, yayın kuruluşlarına, medya kanallarına yönelik reklam ve tanıtım kampanyasının yapılması

  – Bölge gezi rehberinin, küresel turizm trendleri göz önüne alınarak, uzman seyahat rehberi ya da ünlü bir yazara hazırlatılması 

  Eylem 1b: Bölgeye
  gelen ziyaretçi sayısını arttırmaya yönelik kampanyalar düzenlemek


   

  Güncelleme Tarihi: 14.09.2015